Voorwaarden particulier

Algemene voorwaarden particulier 2017

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument/ Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer/Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Boerkamp Voertuigelektra & Klimaattechniek
Dordrechtweg 7
7418 CH DEVENTER
info@boerkamp-ae.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard, dan laat dat onverlet de toepasselijkheid van de overige voorwaarden.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van koper/opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Betreft het een reparatie-opdracht, dan kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgave verstrekken. De duur der reparatiewerkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als indicatie worden beschouwd. Indien bij nacalculatie prijswijzigingen optreden, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;


Artikel 5 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Bij het aanbod van producten worden prijzen inclusief en exclusief btw vermeld.


Artikel 6 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


Artikel 7 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Alle verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
De levering geschiedt vanaf magazijn, waaronder ook is verstaan de plaats van waaruit door ons is geleverd. De ondernemer draagt het risico totdat de consument het product heeft ontvangen.


Artikel 8 – Verkoop ruildelen/componenten

Ruildelen/componenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een deel-component van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn.


Artikel 9 – Betaling

Betaling geschiedt contant bij afhalen van de goederen.
Of alleen volgens afspraak: levering op rekening met een betalingsconditie van 14 dagen (tenzij anders wordt overeengekomen). Hetgeen inhoud dat het totale factuurbedrag (zonder enige aftrek) uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening dient te zijn bijgeschreven.
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, alsmede de wettelijke rente (te berekenen vanaf de 31e dag na factuurdatum) komen voor rekening van de koper.
Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij te late betaling een bedrag ad 15 Euro in rekening te brengen voor administratiekosten.


Artikel 10– Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en diensten, totdat de koopprijs voor al deze goederen/diensten geheel is voldaan.
Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens ondernemer tekortschiet of de ondernemer goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is ondernemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.
De consument zal de gebruiker daarvoor te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen.
Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.


Artikel 11 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien:Het product tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
Het product gebruikt en/of beschadigd is.


Artikel 12 – Garantie

Garantievoorwaarden op materiaal- en constructiefouten worden gegarandeerd mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:Voor goederen ter garantie worden aangeboden dient er eerst overleg plaats te vinden met de ondernemer, zodat ondernemer eventueel ter plekke de problemen kan beoordelen. Demontage vindt pas plaats na overleg.
Garantie aanspraken kunnen slechts binnen de garantietermijn worden aangemeld.
Bij vaststelling van de gebreken wordt uitsluitend het betreffende onderdeel hersteld of vervangen.
Een correcte montage en het gebruikelijke onderhoud hebben plaatsgevonden.
Aan de geleverde goederen geen hogere eisen worden gesteld dan waaraan zij kunnen voldoen.
De garantie vervalt zodra de consument veranderingen of reparaties aan het gekochte artikel heeft aangebracht.
In geval van levering van producten door de ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt de ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hier voor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die de ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.Startmotoren en dynamo’s, zowel nieuw als gereviseerd, hebben een garantietermijn van 12 maanden na datum van levering.
Semi tractie accu’s hebben een garantietermijn van 6 maanden na datum van levering.
Overige accu´s hebben een garantietermijn van 24 maanden na datum van levering.
Elektronica en losse onderdelen komen niet in aanmerking voor garantie.
Reparatiegoederen komen alleen voor garantie in aanmerking voor die delen welke in de reparatie zijn vervangen, gedurende 6 maanden na de datum van de reparatie, vooropgesteld dat is voldaan aan de punten genoemd in 11.1
Indien de consument de ondernemer kan aanspreken op de door de ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van de ondernemer.


Artikel 13 - Klachtenregeling

Eventuele klachten worden, volledig en duidelijk omschreven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen verwacht. Bij latere meldingen vervallen verdere rechten.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat de ondernemer het recht heeft om desgewenst een andere bevoegde rechter te adiëren.

 Webasto eberspächernrf nissens valeo 

2024 Copyright Boerkamp AE | Ontwikkeld door Buro26
Volg ons ook op