Voorwaarden zakelijk

Zakelijk leverings- en betalingsvoorwaarden Boerkamp Deventer

Artikel 1 definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Koper: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf van Boerkamp Auto Elektriciteit BV zaken koopt.
  Opdrachtgever: degene die handelend voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, Boerkamp Auto Elektriciteit BV opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en/of van het verrichten van werkzaamheden door Boerkamp Auto Elektriciteit BV jegens koper/opdrachtgever (al dan niet rechtspersoon of natuurlijk persoon) en op mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Boerkamp Auto Elektriciteit BV gedaan of gemaakt. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds Boerkamp Auto Elektriciteit BV en anderzijds koper/opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen raken de gelding van de overige voorwaarden niet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
 4. Boerkamp Auto Elektriciteit BV heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van Boerkamp Auto Elektriciteit BV en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor Boerkamp Auto Elektriciteit BV niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen Boerkamp Auto Elektriciteit BV gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van koper/ opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte zaken en/of aan hem ter verrichting van werkzaamheden aangeboden zaken.
 2. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Boerkamp Auto Elektriciteit BV is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Boerkamp Auto Elektriciteit BV, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van Boerkamp Auto Elektriciteit BV als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst inclusief de toepasselijkheid van deze voorwaarden, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 prijzen

 1. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van Boerkamp Auto Elektriciteit BV. Bij aflevering elders op verzoek van koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.
 2. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien montage van de te leveren zaak door Boerkamp Auto Elektriciteit BV is overeengekomen, is de prijs berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het bedrijfsvaardig opleveren van de zaak op de in de aanbieding genoemde plaats, maar exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op verkoop en levering vallende overheidslasten.
 3. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Boerkamp Auto Elektriciteit BV daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Boerkamp Auto Elektriciteit BV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst voor koper/opdrachtgever.

Artikel 5 aflevering (van ruilzaken)

 1. Zaken worden geleverd ter vestigingsplaats van Boerkamp Auto Elektriciteit BV, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Indien transport van zaken wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport door Boerkamp Auto Elektriciteit BV bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar Boerkamp Auto Elektriciteit BV plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van producten, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid genoemde.
 2. Indien de koper/opdrachtgever weigert de hem door Boerkamp Auto Elektriciteit BV aangeboden zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten volgens het in Boerkamp Auto Elektriciteit BV of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.
 3. Het risico van door Boerkamp Auto Elektriciteit BV ter uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens opzet of grove onachtzaamheid van Boerkamp Auto Elektriciteit BV, bij koper/opdrachtgever.
 4. Aflevering van ruilzaken
  1. De door Boerkamp Auto Elektriciteit BV aan koper verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. In voorkomend geval worden verpakkingen gebruikt.
  2. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper en zal er een na berekening plaatsvinden.
  3. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper is aansprakelijk voor alle schade van Boerkamp Auto Elektriciteit BV en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in te leveren oude zaken. Koper vrijwaart Boerkamp Auto Elektriciteit BV ter zake.
  4. Verkoop met inkoop. Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst eigendom van Boerkamp Auto Elektriciteit BV nadat de feitelijke levering daarvan aan Boerkamp Auto Elektriciteit BV heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 6 leveringstijd

 1. Als leveringsmoment geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
 2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Boerkamp Auto Elektriciteit BV de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk of telefonisch mededelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van Boerkamp Auto Elektriciteit BV voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel wanneer zij ter overeengekomen plaats zullen worden afgeleverd.
 3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en hebben nimmer als fatale termijn te gelden. Niet-tijdige levering door Boerkamp Auto Elektriciteit BV kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met Boerkamp Auto Elektriciteit BV te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Boerkamp Auto Elektriciteit BV eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Boerkamp Auto Elektriciteit BV een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Boerkamp Auto Elektriciteit BV ter zake in verzuim kan geraken. De koper kan echter, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van dit artikel niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst -uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering, ofwel Boerkamp Auto Elektriciteit BV een bedrag van 10% van de koopprijs van de geannuleerde zaak vergoedt, danwel onder gehoudenheid om de vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de koper na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan Boerkamp Auto Elektriciteit BV de koper schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan Boerkamp Auto Elektriciteit BV een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7 vervangen materialen of zaken

 1.  Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van Boerkamp Auto Elektriciteit BV, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 8 betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden.
 2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door Boerkamp Auto Elektriciteit BV te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
 3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Boerkamp Auto Elektriciteit BV te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Boerkamp Auto Elektriciteit BV verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Boerkamp Auto Elektriciteit BV te bepalen wijze.
 4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de Boerkamp Auto Elektriciteit BV verder toekomende rechten, is Boerkamp Auto Elektriciteit BV in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met 2 % op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag.
 5. Indien Boerkamp Auto Elektriciteit BV genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van hem verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15 % van het achterstallige bedrag gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 ontbinding

 1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Boerkamp Auto Elektriciteit BV, is Boerkamp Auto Elektriciteit BV gerechtigd de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij Boerkamp Auto Elektriciteit BV alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.
 2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Boerkamp Auto Elektriciteit BV en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van Boerkamp Auto Elektriciteit BV een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15 % van de overeengekomen som. Dit onverminderd het recht van Boerkamp Auto Elektriciteit BV om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.
 3. Indien Boerkamp Auto Elektriciteit BV op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper opdrachtgever ten behoeve van Boerkamp Auto Elektriciteit BV na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de overeengekomen koopsom. Dit onverminderd het recht van Boerkamp Auto Elektriciteit BV om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Boerkamp Auto Elektriciteit BV bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/ opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Boerkamp Auto Elektriciteit BV op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Boerkamp Auto Elektriciteit BV tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Boerkamp Auto Elektriciteit BV niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Boerkamp Auto Elektriciteit BV terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 10 overmacht

 1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Boerkamp Auto Elektriciteit BV ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is hij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
 2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:
  1. oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
  2. brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
  3. storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
  4. boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Boerkamp Auto Elektriciteit BV in dienst zijnde werknemers;
  5. transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
  6. niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door Boerkamp Auto Elektriciteit BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
  7. alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
  8. epidemieën;
  9. diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Boerkamp Auto Elektriciteit BV, dan wel tijdens transport;
  10. alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Boerkamp Auto Elektriciteit BV wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Boerkamp Auto Elektriciteit BV kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van Boerkamp Auto Elektriciteit BV en andere door hem ingeschakelde derden betreffen.
 3. Indien zich aan de kant van Boerkamp Auto Elektriciteit BV een overmacht-situatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd.

Artikel 11 eigendomsvoorbehoud

 1. Boerkamp Auto Elektriciteit BV behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken (incl. bij revisie werkzaamheden gebruikte onderdelen en materialen), totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Zolang er nog een vordering op koper/opdrachtgever bestaat, blijft Boerkamp Auto Elektriciteit BV ook eigenaar van de aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken die wel betaald zijn, totdat alle vorderingen volledig zijn voldaan. Indien Boerkamp Auto Elektriciteit BV in het kader van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt voornoemde voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Boerkamp Auto Elektriciteit BV jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Boerkamp Auto Elektriciteit BV. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door Boerkamp Auto Elektriciteit BV aan koper/opdrachtgever zijn (af)geleverd.
 2. Boerkamp Auto Elektriciteit BV zal tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart koper/opdrachtgever Boerkamp Auto Elektriciteit BV voor aanspraken die derden op Boerkamp Auto Elektriciteit BV zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 12 retentierecht

 1. In geval van reparatie kan Boerkamp Auto Elektriciteit BV het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:
  1. de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
  2. de opdrachtgever de kosten van eerdere door Boerkamp Auto Elektriciteit BV verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
  3. de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met Boerkamp Auto Elektriciteit BV niet of niet geheel voldoet.

Artikel 13 aansprakelijkheid

 1. Boerkamp Auto Elektriciteit BV is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Boerkamp Auto Elektriciteit BV in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade is van vergoeding uitgesloten. Hieronder wordt onder meer verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, gemiste besparing of verminderde goodwill, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade, schade vanwege schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, of beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half- fabrikanten, modellen, gereedschap en andere zaken, alsmede persoonlijke of immateriële schade.
 2. Voorzover Boerkamp Auto Elektriciteit BV uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen hij verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
 3. Met betrekking tot de staat van de door Boerkamp Auto Elektriciteit BV geleverde werkzaamheden en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/ opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14. Koper/opdrachtgever komt niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
 4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
 5. Koper/opdrachtgever vrijwaart Boerkamp Auto Elektriciteit BV tegen alle aanspraken van derden, tenzij Boerkamp Auto Elektriciteit BV volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 14 garanties

 1. Revisiegarantie op in opdracht van opdrachtgever compleet gereviseerde artikelen en op geleverde ruilartikelen.
  1. Boerkamp Auto Elektriciteit BV garandeert binnen de EER de geleverde ruilartikelen en de in opdracht compleet gereviseerde artikelen gedurende een periode van 12 maanden. Dit te rekenen vanaf het tijdstip van levering van het ruilartikel c.q. vanaf de datum van de oplevering van het compleet gereviseerde artikel.
  2. Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerd artikel omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake geleverde onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken. Herstel en/of vervanging van artikelen die niet door of onder verantwoordelijkheid van Boerkamp Auto Elektriciteit BV zijn geïnstalleerd, uitgevoerd en/of geleverd, valt echter niet onder de garantie, tenzij de defecten te wijten zijn aan door Boerkamp Auto Elektriciteit BV onjuist uitgevoerde bewerkingen.
  3. Ten aanzien van een ruilartikel omvat de garantie het herstellen van defecten die zich tijdens de garantieperiode openbaren.
  4. De kosten van reparatie, herstel, vervangingen en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen zijn voor rekening van Boerkamp Auto Elektriciteit BV tot een maximum van het door Boerkamp Auto Elektriciteit BV gefactureerde bedrag gedurende de gehele garantieperiodes.
  5. Tot twaalf maanden na factuurdatum kunnen de voor rekening van Boerkamp Auto Elektriciteit BV komende kosten inzake garantie worden verhoogd met een vergoeding voor het noodzakelijk uit- en inbouwen van de zaak gerekend naar flatrate- tijden en het reëel uurtarief van Boerkamp Auto Elektriciteit BV.
 2. Garantie op die geleverde werkzaamheden en die zaken die buiten de scope van artikel 14 lid 1 vallen: voor zover opgeleverde werkzaamheden of geleverde zaken niet onder artikel 14 lid 1 vallen (denk onder meer aan een onderdeelrevisie, een losse componenten revisie, de levering van een ruil onderdeel of ruil component etc.), verbindt Boerkamp Auto Elektriciteit BV zich tot het verbeteren van de door het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden en/of tot het herstellen of vervangen van de door het bedrijf geleverde zaken, indien en voor zover koper/opdrachtgever bewijst dat deze werkzaamheden onjuist zijn verricht, danwel dat deze zaken onjuist zijn geleverd. Deze garantie geldt binnen de EER en gedurende zes maanden vanaf het tijdstip van levering van een zaak, danwel vanaf de datum van de oplevering van de voltooide werkzaamheden.
 3. De garanties vermeld in lid 1 en lid 2 kennen navolgende begrenzingen:
  1. Op opgedragen noodreparaties wordt geen garantie verstrekt.
   De aanspraken op de garantie vervallen indien:
   1. de opdrachtgever na het constateren van de gebreken Boerkamp Auto Elektriciteit BV niet daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt;
   2. Boerkamp Auto Elektriciteit BV niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
   3. derden zonder voorkennis of toestemming van Boerkamp Auto Elektriciteit BV werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Boerkamp Auto Elektriciteit BV verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in Boerkamp Auto Elektriciteit BV geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
  2. Op de leveranties van nieuwe zaken (inclusief onderdelen/componenten) zijn de garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabrikant worden verstrekt. Onderdelen welke door Boerkamp Auto Elektriciteit BV bij derden worden betrokken of werkzaamheden die in zijn opdracht door derden worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Boerkamp Auto Elektriciteit BV van deze derde hiervoor heeft gekregen.
  3. De garanties vermeld worden slechts verstrekt aan de koper/opdrachtgever en gelden niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging van een zaak niet verlengd.
  4. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden - ten gevolge van het breken of defect raken van de zaak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de koper/opdrachtgever mochten ontstaan.
  5. Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel normaliter onvoorzienbaar) gebruik en/of reparaties c.q. veranderingen die niet in het bedrijf van Boerkamp Auto Elektriciteit BV zijn verricht, zijn uitgesloten van garantie. Zo zijn defecten en schade die ontstaan door deelname van vaar- of voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven uitgesloten, evenals bij artikelen gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van het artikel.
  6. Ook uitgesloten van garantie zijn:
   1. gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
   2. gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, danwel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
   3. gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
   4. schade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken in zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product).
   5. evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door Boerkamp Auto Elektriciteit BV gecontroleerde appendages.

Artikel 15 reclame

 1. Reclames ter zake van door Boerkamp Auto Elektriciteit BV geleverde zaken of door hem verrichte werkzaamheden dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij Boerkamp Auto Elektriciteit BV te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van zaken c.q. het moment van het verrichten van de werkzaamheden.
 2. Indien koper/opdrachtgever wil reclameren, dient hij toe te staan dat Boerkamp Auto Elektriciteit BV het geleverde inspecteert en/of laat inspecteren, op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zijn de kosten van deze inspectie en het retour zenden van het geleverde voor rekening en risico van Boerkamp Auto Elektriciteit BV. Indien de klacht ongegrond was, zijn de kosten van inspectie en retour zenden voor koper/opdrachtgever.
 3. Retourgezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door Boerkamp Auto Elektriciteit BV geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en deugdelijk (veilig/volledig koelvloeistof-, olievrij) verpakt te zijn.

Artikel 16 persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Boerkamp Auto Elektriciteit BV verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Deze informatie kunt u downloaden via onze website. www.boerkamp-ae.nl

Artikel 17 recht- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Boerkamp Auto Elektriciteit BV en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragtekst deze rechtskeuze niet uitsluit.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn zullen, indien zij niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij en beslist worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Artikel 18 strijdigheid met wettelijke bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze zakelijke leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Boerkamp Auto Elektriciteit BV behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Artikel 19 authentieke taal

Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn. Deventer, januari 2019.

 Webasto eberspächernrf nissens valeo 

2024 Copyright Boerkamp AE | Ontwikkeld door Buro26
Volg ons ook op